UPOTREBA SAVETA KOJI SE NALAZE NA SAJTU

Svaki korisnik mora imati dozvolu za korišćenje sadržaja sa web sajta, koja nije ekskluzivna, i koja je za privatnu upotrebu. U tom smislu, korisniku je zabranjeno da kopira ili reprodukuje sajt u celini ili delimično, putem bilo kog sredstva i u bilo kom formatu, sada i u budućnosti, da prevodi aplikaciju na drugi jezik ili narečje, prilagođava aplikaciju ili da raspolaže sajtom na bilo koji drugi način osim upotrebe koja mu je dozvoljena ovim instrukcijama. Trend Cosmetics D.O.O. nije odgovoran za direktne ili indirektne posledice, i štetu koju mogu izazvati netačne informacije ili piraterija.
Trend Cosmetics D.O.O. ne preuzima odgovornost za rezultat saveta koji su dati korisniku. Trend Cosmetics D.O.O. ne daje nikakvu garanciju eksplicitnu ili implicitnu, i ne preuzima odgovornost za sprovođenje saveta i primenu proizvoda. Oni su dati u smislu uputstva za upotrebu i moraju biti potvrđeni od strane stručnog lica. Za dodatne informacije ili u slučaju nekih nedoumica, korisnik se može obratiti na sledeću adresu: info@trend-cosmetics.co.rs i telefon: +381 21 571 070.